GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost EXOTICA TRAVEL s.r.o., IČ: 27389090, se sídlem nám. Pod Havránkou 7/10, Troja, 171 00  Praha 7 (dále jen “Správce”).

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů.

Správce Vás, jakožto subjekt údajů, tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

 1. správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše,
 2. správce je možné kontaktovat písemně na emailové adrese livia@exoticatravel.cz
 3. správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 603 700 681

2. Souhlas subjektu údajů

Písemným a telefonickým poptáním služeb nám, jakožto subjekt údajů, udělujete svůj výslovný, svobodný a informovaný souhlas zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR v rozsahu a k účelům uvedeným níže.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

a. Základní identifikační údaje

Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou se Správcem uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).

b. Kontaktní údaje

Kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

c. Fakturační údaje

Bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

d. Informace o vašem chování na webu

Cookies, tj. soubory, které po vaší návštěvě webu Správce, ukládáme do vašeho počítače a následně je čteme. 

e. Údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi hotelu na našem webu a vaše fotografie, které k recenzi připojíte.

f. Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u Správce objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

4. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uvedené v bodu 3 bude Správce zpracovávat za těmito účely:

 1. vyhotovení vaší objednávky
 2. komunikace
 3. zasílání a distribuce newsletteru Správce
 4. zasílání a distribuce jiných obchodních sdělení Správce

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu 3 je Váš souhlas.

6. Příjemci osobních údajů

 1. zaměstnancům a vedoucím pracovníkům Správce v rámci výkonu jejich pracovních povinností;
 2. přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon);
 3. dodavatelům marketingové a PR agendy Správce; Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o vašem chovaní na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.
 4. dodavatelům IT a hostingových služeb Správce;
 5. poskytovatelům marketingové platformy MailChimp, společnosti The Rocket Science Group Llc, GA 30308. Za účelem využívání služeb platformy MailChimp předává Správce Vaše osobní údaje do zahraničí, a to konkrétně do USA. Provozovatel platformy MailChimp, společnost The Rocket Science Group Llc je společností certifikovanou v rámci programu Evropské Komise EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, který zajišťuje dostatečnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů při jejich předávání do USA. Aktuální seznam společností zahrnutých v tomto programu je dostupný na internetových stránkách www.privacyshield.gov.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Předávání údajů mimo EU

Správce můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nicméně zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání však uskutečňujeme pouze na základě standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adrese https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, které se příjemce ve třetí zemi zavázal vedle dalších dodatečných opatření dodržovat.

Aktuální seznam zpracovatelů Vám Správce poskytne na vyžádaní bez zbytečného odkladu oproti žádosti podané Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

7. Doba zpracování osobních údajů

 

Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení (dále jen „Doba zpracování“).

Po uplynutí Doby zpracování budete informován/a o možnosti udělení nového souhlasu s dodatečným zpracováním. Nebudete-li o této možnost informován/a, nebo nebude-li dodatečný souhlas udělen, zajistí Správce řádný výmaz Vašich osobních údajů.

8. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. právo kdykoliv tento souhlas odvolat,
 2. právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům,
 3. právo požadovat od nás informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů;
 4. právo na opravu Vašich osobních údajů,
 5. právo na doplnění Vašich neúplných osobních údajů,
 6. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  1. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
  3. jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,
 7. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlas,
 8. právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi,
 9. právo požadovat od nás informace ohledně předávání Vašich osobních údajů třetím stranám,
 10. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 11. právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu (účely zpracování jsou uvedeny v bodu 4), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu 1. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Konstatuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a, že jsem jim porozuměl/a, a že souhlasím s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu a způsobem uvedeným výše.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu může být učiněno kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ v patičce emailu obsahujícího nerwsletter či jiné obchodní sdělení Správce. Je též možné za tímto účelem Správce kontaktovat, a to jakýmkoliv způsobem uvedeným v bodu 1) odst. 3 výše.